II Хирургично отделение

Отделението разполага с 35 легла разположени в 14 стаи със собствен санитарен възел, лекарски кабинети, сестринска стая, трапезария, манипулационна зала с превързочна и кабинет за прегледи, както и с отделен сектор, състоящ се от 5 легла, предназначени за следоперативно наблюдение и интензивно лечение.

Оперативни интервенции

Колопроктология

Отделението има голям опит в хирургичното лечение на коло-ректалния карцином, фамилната генерализирана полипоза на колона и ректума, ано-ректалните фистули.

 

Обща и коремна хирургия

 • Операции на тънки и дебели черва, анус и перианално пространство
 •  Операции на черен дроб, жлъчна система и панкреас
 • Операции на стомаха
 • Операции при хернии на предна коремна стена
 • Диафрагмални и хиатални хернии
 • Оперативно лечение на мезенхимални ретроперитонеални тумори и тумори на меките тъкани
 • Хирургично лечение на тестикуларни тумори и на хирургичното лечение на ретроперитонеалните лимфогенни метастази от тестикуларните тумори
 • Урогениталните тумори изискващи разширени и комбинирани резекции
 • Локално авансирали тумори на яйчници, ендометриум, шийка на матката и влагалище, когато се изисква комбинирани резекции и разширени лимфни дисекции.
 • Всички видове лимфни дисекции (шийни, аксиларни, парааортални и ингвино-феморални).
 • Кожни тумори
 • Консервативно лечение на дълбоки венозни тромбози

Мамология

 • Хирургично лечение на доброкачествени заболявания и злокачествени тумори на млечната жлеза с аксиларна лимфна дисекция

Спешна хирургия

 • остър апендицит
 • перфорация на язва
 • илеуси (преплитане на червата)
 • травматични увреди и наранявания на коремни органи
 • перитонит
 • следоперативни усложнения налагащи хирургична интервенция

 

Лапароскопска хирургия

 • Лапароскопски операции на жлъчен мехур и жлъчни пътища
 • Лапароскопски операции на хернии на коремната стена
 • Лапароскопски операции на апендикс
 •  

Екип

Доц. Д-р Цанко Цанков д.м. – Началник отделение

Потомствен хирург. Роден в гр. София. През 1984 г. завършва висше образование специалност Медицина в МА – София. Започва медицинската си практика като ординатор в хирургично отделение на Районна болница гр. Ботевград. 1988 г. с конкурс постъпва на работа в Хирургична клиника на Транспортна болница – София, сега НМТБ “Цар Борис III, където след положени конкурси става главен асистент и доцент, заемал е длъжност заместник началник клиника по хирургия. Усъвършенства се като хирург основно в областта на коремната хирургия, предимно колопроктология, хирургията на млечната жлеза. 2 години асистира на проф. Петър Червеняков в операции  на хранопровод и бели дробове. От 2013 г. след положен конкурс става началник на ІІ Хирургично отделение  на V МБАЛ София, сега МБАЛ “Княгиня Клементина” ЕАД. Специалност по Обща хирургия придобива 1990 г. През 1993 г. и 1999 г. специализира лапароскопска хирургия. Включва се в курсове, във водещи клиники в България, по хирургия на дебелото черво и ректума, жлъчно-чернодробна хирургия, образна диагностика на млечната жлеза, курс по детска хирургия. Има научни изследвания и практически опит в областта на проктологичната хирургия, дебело-чревната, жлъчно-чернодробната хирургия, хирургията на слабинния канал, на мамологията. През 2007 г. защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен “Доктор” на тема “Ректо-перинеални абсцеси и фистули – терминология, диагностика, оперативно лечение”. През 2009 г. с решение на ВАК му е присъдено научното звание „Доцент”. Има 80 публикации по проблеми на хирургията, публикувани в научни списания в България и чужбина. 2007 г. издава монография “Ректо-перинеални (аноректални) абсцеси и фистули“. С доклади участва в редица национални симпозиуми и конференции.

Член на БЛС

Член на Българското хирургическо дружество      

Владее английски език и руски език

Проф.Виолета Димитрова

Проф. Димитрова е завършила Висшия медицински институт в София през 1973г. Професионалното й развитие започва като хирург-ординатор в Окръжна болница – Видин, където работи до 1980г. През същата година става асистент в катедра „Обща и оперативна хирургия” при Медицинския университет в София, през 1983 г. – старши асистент, през 1993 г. – доцент, а от 2002 г. е професор в същата катедра. В периода 1997-2002г. е началник на Клиниката по хирургична гастроентерология към УМБАЛ „Александровска” в София, а от 2000 г. е ръководител на катедра „Обща и оперативна хирургия” в МУ – София. От 2003 г. е началник на клиника „Обща и чернодробно-панкреатична хирургия” на УМБАЛ „Александровска”, от 2006 г. до 2009 г. е член, а от началото на 2013 г. проф. Димитрова е и председател на Съвета на директорите на болницата.

Под нейно ръководство, на 17 април 2003г. се осъществява първата в България експлантация на черен дроб, през 2004 се извършва първата в България хепатоцитна трансплантация, (България е 4-та страна в света, в която се извършва подобна трансплантация), а на 22 юни 2005г. се извършва първата в България чернодробна трансплантация от трупен донор – изцяло от български екип.

Притежава две специалности – по „Хирургия” и „Онкология”. Автор е на над 100 научни труда. Приоритетните й области са жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, по които е специализирала в Германия и Франция.

 

Член на БЛС

Владее английски и френски език

Проф. д-р Валентин Димитров

Проф. д-р Валентин Димитров, д.м.н е роден в село Дрангово – Хасковска област. Завършва медицина през 1971 г. в Пловдив.
През първите 7 години от кариерата си практикува последователно обща и неврохирургия. В Онкологичната болница в София постъпва през 1977 г. – първоначално работи в мамологично, а след това в коремно отделение. От 1995 до 2014 година е ръководител на Клиниката по обща и коремна хирургия в Националната онкологична болница. 
Има специалности по неврохирургия, по обща хирургия и по онкология. Автор е на 2 изобретения, 28 рационализации, на 3 монографии, съавтор на 3 монографии и три ръководства по онкология, и два научни видеофилма. Взел е участие в написването на 156 научни статии, отпечатани у нас и в чужбина. Специализирал е  онкохирургия и колопроктология в Япония, Германия, Франция, Австралия, Холандия, Америка и Италия Специализирал е в National Oncology Center – Tokyo (1990), National Oncology Center Berlin (2000), Oncology Center “Gustave Roussy” – Paris (2005), Memorial Sloan – Kettering Cancer Сenter – New York (2009).

Член на БЛС

Владее английски и руски език

Д-р Атанас Първов

Д-р Атанас Първов е роден на 05.08.1961 г.  в София. През 1980 г. завършва Френска езикова гимназия – София, през 1988 г. се дипломира – специалност ‚,Медицина‘‘ в Медицинска Академия – София. Започва кариерата си като хирург – ординатор в Общинска Болница, в хирургично отделение на III-та градска болница, в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов‘‘ – София като ординатор. През 1994 г. придобива диплом за специалност обща хирургия. От 1996 г. последомателно след конкурс става научен сътрудник в  IV хирургична клиникa, главен асистент и шеф екип в институт Пирогов. От  м.02.2019 г. е хирург във II хирургично отделение на 5  МБАЛ-София. Професионалните интереси и практически опит на д-р Първов са в областта на лапароскопската хирургия, спешната хирургия, онкохирургията, жлъчно-чернодробната хирургия и заболявания на предна коремна стена. Специализира жлъчно-чернодробна хирургия в Университетска Александровска Болница – София –  през 1994 г. и в УМБАЛ „Царица Йоанна‘‘ ИСУЛ – София – 1997 г. През 2001 г. специализира лапароскопска хирургия във Франция – Париж и Марсилия със сертификат за следдипломна квалификация. Има над 30 публикации в областта на спешната, лапароскопската и висцералната хирургия, някои в специализирани чуждестранни издания. През годините участва в редица национални симпозиуми и конференции с доклади и научни съобщения.

Член на:
БЛС
Българско хирургическо дружество
AMCAP – France

Владее френски и английски език

Д-р Сълзица Михайлова

Д-р Сълзица Михайлова първоначално завършва за медицинска сестра в Медицински Университет-София 2008 г. През 2014 г. завършва медицина  в Медицински Университет-София. От 2014 г. до зачисляването за специалност в УМБАЛСМ,,Н.И.Пирогов‘‘ работи като доброволец в Трета Хирургична Клиника. През 2015 г. работи в като лекар в ЦСМП-София. Месец юни на 2015 г. зачислява специалност  по хирургия в УМБАЛСМ,,Н.И.Пирогов“, където специализира до 2019 г. От 2019 г. до момента е част от екипа на Доц.  Цанков във Второ Хирургично Отделение на МБАЛ,,Княгиня Клементина‘‘-София. Месец май на 2021 г. успешно полага изпит за специалност по хирургия. От 01.06.2021 г. до настоящият момент работи като хирург във Второ Хирургично отделение на МБАЛ,,Княгиня Клементина‘‘. Професионалните и интереси са в областта на общата, висцералната и гръдната хирургия, спешната хирургия, миниинвазивната и роботизираната хирургия.

Владее свободно английски език.

Д-р Светослав Стоянов


Специализанти:

Д-р Ваня Илиева

Д-р Гергана Петрова


Галин Иванов – старши медицински специалист

Евдокия Георгиева – медицински секретар

Веска Борисова – превързочна сестра