Аптека

Висок професионализъм

В аптеката работят професионалисти с висока квалификация в различни направления на фармацията.

Управител болнична аптека: маг. фарм. Галина Кръстева. Преминала е множество обучения и курсове в областта на болничната фармация. Притежава специалност по „Аптечна технология „.

  • 1982 г. завършва МА – София – Фармацефтичен факултет;
  • 1991 г. придобита специалност –технология на лек.форми и средства;
  • 1973 г.-2015 –маг. фармацевт в “Пета МБАЛ – София” ЕАД
  • От 2015г. е ръководител болнична аптека в Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина”  – София EАД;

Екипът се състои от магистьр фармацевти, помощник фармацевт, технически сьтрудник и санитари. 

Болничната аптека е самостоятелно звено в структурата на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина”  – София EАД . Болничните фармацевти са отговорни да обезпечат фармацевтичните услуги, които са свързани с осъществяването на дейностите на болницата

Дейността на аптеката включва получаване, сьхранение и отпускане по лекарствени листове на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински изделия.

Медицинските грижи включват фармацевтичните грижи, включително предоставяне на лекарствени продукти, диагностични материали, медицински изделия и др. за хоспитализираните пациенти. В болницата е особено важно правилното лекарство да бъде налично за всеки нуждаещ се пациент в  точното време и форма.

Основен фактор за пълноценната работа на болничната аптека и фармацевтите е наличието на информационна база и програмно осигуряване. Компютърната програма е предназначена основно за автоматизирано водене на отчетността в болничната аптека. Тя дава възможност за следене на доставките по конкурси, контрол на съответствието между договорени и доставни цени, изпращане на заявки за доставки и др.

Управителят на болничната аптека е отговорен за цялостната организация и контрол на работата; за покупка на качествени лекарствени продукти, опаковки, медицински изделия, диагностични материали и др. консумативи и материали, които отпуска аптеката. Управителят следи и отговаря и да не се получи пълно изчерпване или натрупване на излишъци от дадено лекарство или медицински продукт.