Обява за Специализанти

„МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД, бул.“Ген.Н.Столетов“ № 67А, на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 1. Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 3 броя;

         Вид на договора за специализация – срочен трудов договор за срока на специализацията и сключване на договор за работа по специалноста в МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД за 3/три/ години след полагане на успешни изпити и получаване на специалност Анестезиология и интензивно лечение.

      Изисквания за участие в конкурса:

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 2. Да не е осъждан за престъпление от общ характер;
 3. Да е член на Българския лекарски съюз;

      Начин на провеждане на конкурса:

 1. Първи етап – по документи;
 2. Втори етап – чрез събеседване и оценка на допуснатите по документи кандидати.

      Документи за участие:

 1. Заявление за участие свободен текст;
 2. Автобиография с посочен телефон и електронен адрес за комуникация;
 3. Копие на лична карта;
 4. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;
 5. Копие на диплома за придобити специалности, ако има такива;
 6. Актуално удостоверение за членство в БЛС;
 7. Медицинско свидетелство за постъпване на работа /за кандидатите, които не работят на трудов договор в МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД/;
 8. Свидетелство за съдимост /за кандидатите, които не работят на трудов договор в МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД/;
 9. Копие от трудови книжки или Извлечение от трудова книжка/Справка за трудов стаж от текуща месторабота, ако има такава.

                   Протоколът от подбора по документи, заповедта за датите на провеждане вторият етап от конкурса и протоколите от събеседването ще бъдат публикувани на страницата на болницата.

Кандидатите за специализанти ще бъдат уведомявани за резултатите от провеждането на двата етапа от конкурса на електронен адрес.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите се подават в деловодството на болницата – гр.София, бул.“Ген.Н.Столетов“ № 67А. 

Срок за подаване на документите – 30 календарни дни, считано от 10.04.2023г. до 16,30 часа на 09.05.2023г. включително.

Тел. за справки: 02 92 68 180.