Обява за Специализанти

„МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД, бул.“Ген.Н.Столетов“ № 67А, на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 1. Лекар специализант по Гастроентерология – 3 броя ;
 2. Лекар специализант по Кардиология – 2 броя ;
 3. Лекар специализант по Образна диагностика – 2 броя ;
 4. Лекар специализант по АГ – 1 брой ;
 5. Лекар специализант по Очни болести – 2 броя;
 6. Лекар специализант по Урология – 2 броя ;
 7. Лекар специализант по УНГ – 3 броя;
 8. Лекар специализант по Ендокринология – 1 брой;
 9. Лекар специализант по Обща хирургия – 5 броя;
 10. Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 3 броя;
 11. Лекар специализант по Пулмология – 1 брой

Документи за участие:

 1. Заявление за участие свободен текст;
 2. Автобиография с посочен телефон и електронен адрес за комуникация;
 3. Копие на лична карта;
 4. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;
 5. Копие на диплома за придобити специалности, ако има такива;
 6. Актуално удостоверение за членство в БЛС;
 7. Медицинско свидетелство за постъпване на работа /за кандидатите, които не работят на трудов договор в МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД/;
 8. Свидетелство за съдимост /за кандидатите, които не работят на трудов договор в МБАЛ Княгиня Клементина-София ЕАД/;
 9. Копие от трудови книжки или Извлечение от трудова книжка/Справка за трудов стаж от текуща месторабота, ако има такава.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – подбор по документи и събеседване.

 

Протоколът от подбора по документи, заповедта за датите на провеждане вторият етап от конкурса и протоколите от събеседването ще бъдат публикувани на страницата на болницата.


Кандидатите за специализанти ще бъдат уведомявани за резултатите от провеждането на двата етапа от конкурса на електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите се подават в деловодството на болницата – гр.София, бул.“Ген.Н.Столетов“ № 67А.  Срок за подаване на документите – 30 календарни дни, считано от 09.10.2023г. до 16,30 часа на 09.11.2023г. включително.

Тел. за справки: 02 92 68 180.