Операционен Блок

Операционният блок е самостоятелно звено, в което се извършват средни и големи по обем оперативни интервенции. Операционният блок се състои от шест операционни зали. Залите разполагат с пред-операционни и сервизни помещения, съблекални със санитарни възли, помещения за стерилни материали, самостоятелна асансьорна връзка със стерилизация, лекарски кабинети, сестринска стая, четири складови помещения и стая за отдих на операционните сестри. 
В операционният блок са налице отделни коридори и пътища за разделяне на входящия поток, стерилните материали, персонала и пациентите.

Първа и Втора зала обслужва оперативна зона на Първо хирургично отделение. Трета и Шеста оперативни зали обслужват оперативна зона на Второ хирургично отделение.
Четвърта зала обслужва Гинекологична клиника. Пета операционна зала обслужва Урологично отделение.
Залите разполагат с предоперационни и сервизни помещения, съблекални със санитарни възли, помещения за стерилни материали със самостоятелна асансьорна връзка със стерилизацията, лекарски кабинет, сестринска стая, четири складови помещения и стая за отдих на операционните сестри.
В операционният блок са налице отделни коридори и пътища за разделяне на входящият поток, стерилни материали, персонал и пациенти и на изходящият поток. 

В операционният блок работят десет поливалентни операционни сестри и акушерки с висока професионална квалификация за извършване на лапароскопски операции, миниинвазивна хирургия, жлъчночернодробна хирургия, обща коремна и онко-хирургия, гинекологични оперативни интервенции и урологични интервенции.
Операционният блок разполага със съвременна апаратура: апарат за лигиране на хемороиди – HALL DOPPLER, лапароскопска апаратура, апаратура за извършване на безкръвни урологични интервенции, съвременен апарат за хистероскопии и гинекологични интервенции.

Екип

Отговорник операционен блок: Д-р Любомир Пенев

Старша сестра: Лора Маринова

Телефон: 02/92 68 239 , 02/92 68 186 , 02/92 68 230