Патоанатомия

В отделението по „Клинична патология“ се осъществява морфологична диагностика на широк спектър патологични процеси. За целта в отделението се извършва:

Диагностика на цитологичен материал (лаваж, пунктат, тънкоиглени биопсии, гинекологични цизитонамазки и др.)
Експресна интраоперативна диагностика (гефрир)
Диагностика на оперативни материали, ендоскопски и пункционни биопсии
Имунохистохимична и хистохимична диагностика
Патологоанатомични аутопсии
Консултация на материали на болни извън болницата, по тяхно желаниe или на лекуващия им лекар
За нас

За осъществяване на дейността си, отделението е оборудвано със съвременна апаратура по изискванията на медицинския стандарт по обща и клинична патология. Основен приоритет ни е качествената изработка и поставянето на коректна диагноза както за неонкологични, така и за онкологични заболявания, за които прилагаме съвременния тераностичен подход в медицината. Работим съвместно с най-добрите специалисти в областта на хирургията, образната диагностика, медицинската онкология (химиотерапевти), лъчелечението и молекулярната биология. Консултираме пациентите с онкологични заболявания, определяме биологични предиктивни и прогностични маркери и ги насочваме за генетични изследвания. Участваме активно в целия диагностично- терапевтичен процес и помагаме да се съкрати пътя и времето от първоначалната диагноза до лечението на пациента, за когото времето е от жизненоважно значение.

В интерес на желаещите консултация пациенти, ние сме единственото в гр. София отделение по „Клинична патология” с работно време от 8.00 до 18.00 часа, на две смени.

Развиваме и обновяваме отделението, което е база за обучение на лекари специализанти, поддържаме високо качество на работа и обучение. Търсим реализация в нови възможности и проекти.

Разполагаме с отлична база, възможности за обучение и работа на новозавършили или обучаващи се медицински специалисти, които имат желание за реализация в интересната, разнообразна и изключително отговарна специалност – лаборант в клинична патология.

Екип

В клиниката работят трима лекари със специалност „Обща и клинична патология”, един специализант, четирима лаборанти и трима санитари.

Медицински специалисти:

д-р Олга Богданова – началник на отделението от 2016г. е – лекар с дългогодишен опит и призната специалност по Общата и клинична патология. Завършва висшето си медицинско образование през 1996г. в престижния Медицински Университет, гр. София. В периода 1997-2012г. работи в „Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология –УСБАЛО”, гр. София. Над 9 години практикува дейността си като лекар по Обща и клинична патология в УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”. Член е на „Българско дружество по патология” и „Български лекарски съюз”. Има редица участия в научни форуми, както и публикации в национални и международни конференции и конгреси. Научни интереси, аспирации и квалификация в областта на онкопатологията, молекулярната патология и цитопатология.

Д-р Албена Факирова – част от екипа на отделението от 2019г. От 2008 г. е с призната специалност по Обща и клинична патология и има стаж по специалността над 17 години, от които 10 години в УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”; Понастоящем е и.д. началник на „Клиниката по обща и клинична патология” във ВМА, гр.София.

Д-р Ивайло Христов – завършва МУ-София през 2018г. с отличен успех. Член е на „Българско дружество по патология” и „Български лекарски съюз” и има участия в международни и национални конгреси.

Специализанти:

Д-р Александра Ефремова – завършва МУ-София през 2020г. с отличен успех. Член е на „Българско дружество по патология” и „Български лекарски съюз”.

Специалисти по здравни грижи:

Старши лаборант Искра Грозданова

Медицински лаборант Петя Пенева

Медицински лаборант Мая Цановска

Медицински лаборант Стоянка Милушева

Контакти

Отделението по обща и клинична патология се намира на третия етаж в болницата.

Работно време: Понеделник-петък, от 8.00 до 18.00 часа

Лаборатория: 02/92 68 107

Началник отделение: 02/92 68 219